Skip links

Privacyverklaring

Bouw21, Plantsoenstraat 89, 7001 AB te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bouw21 BV Plantsoenstraat 89 7001 AB Doetinchem +31 (0)85 023 94 77 info@bouw21.nu www.bouw21.nu

Persoonsgegevens

Bouw21 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouw21,nu, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouw21 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om u een offerte te kunnen doen toekomen

– Bouw21 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig heb voor onze belastingaangifte en houden van een administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouw21 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Nieuwsbrief

We zullen u slechts een nieuwsbrief sturen wanneer u zich daarvoor actief hebt aangemeld. We willen u erop wijzen dat u zich te allen tijde weer kunt afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bouw21 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de beëindiging van een zakelijke overeenkomst, hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar in de financiële administratie. Voor wat betreft de klantinformatie die niet noodzakelijk is voor de financiële administratie hanteren wij 7 jaar na het laatste contact. Mocht onze verzekeraar evenwel een langere termijn verlangen, dan zullen wij na afloop van deze termijn de gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouw21 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals onze partners vermeld op onze site, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien deze derden persoonsgegevens in opdracht van Bouw21 gaan verwerken, zullen wij uiteraard zorgdragen voor een verwerkersovereenkomst. Voorts zullen wij van partijen waarmee wij samenwerken verlangen dat zij de privacywetgeving naleven. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wij spannen ons er uiteraard voor in om met derden samen te werken die gegevens verwerken binnen de EER. Mocht onverhoopt een partij niet binnen de EER de persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij ervoor zorgdragen zij wel voldoen aan de door de EU gestelde eisen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Bouw21 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de website hiermee worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouw21 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouw21.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bouw21 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen

Bouw21 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door actief (soms geautomatiseerd) te kijken naar verdachte activiteiten en aanvallen op de systemen. Bij waarneming van verdachte activiteiten worden onmiddellijk maatregelen genomen ter verbetering en aanpassing van de beveiliging van de getroffen systemen.

Indien nodig treed ons datalek protocol in werking, waardoor u binnen 36 uur na constatering datalek of inbreuk door Steal IT wordt ingelicht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@bouw21.nu

Wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld als de wet wijzigt. Wijzigingen zullen we publiceren op de website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen we u per e-mail op de hoogte stellen.